V. İ. Lenin

Üçüncü Enternasyonal, İtilaf emperyalistlerinin ya da Almanya’da Scheidemann’lar, Avusturya’da Renner’ler gibi kapitalist uşaklarının küçük ve sefil oyunlarıyla, bu Enternasyonalin haberlerini ve dünya işçi sınıfı arasında yayılmakta olan ilgiyi önleyecek engellerin elvermediği koşullardaki bir dünyada kurulmuştur. Bu koşullar, çok hızlı olarak her yerde açık bir biçimde gelişmekte olan proletarya devriminin büyümesiyle ortaya çıkmıştır. Bu koşullar, gerçekten de uluslararası bir güce erişmiş olan çalışan halk arasındaki Sovyet hareketi ile ortaya çıkmıştır.TKİP VI. Kongresi Belgeleri... Devrimci örgüt ve kadro sorunları üzerine

  Örgüt ve Kadro Sorunları Komisyonu’nun hazırladığı metnin kongre değerlendirmeleri ışığında elden geçirilmiş biçimidir. Partinin güvenliğini ilgilendiren bölümle...

 • 19.04.2019
 • 18:17

TKİP’nin işçilere, emekçilere, gençliğe ve kadınlara çağrısı… Sömürüye, savaşa, baskı ve zorbalığa karşı 1 Mayıs’ta mücadele alanlarına!

İşçiler, emekçiler, gençler! Sömürü, savaş, baskı ve zorbalık üzerine kurulu olan emperyalist-kapitalist sistemin çok yönlü krizi dünya ölçeğinde derinleşiyor. Bun...

 • 18.04.2019
 • 06:39

Komünist Enternasyonal’in 100. yılı... Geri çekilme içinde gerileme: Birleşik İşçi Cephesi ve “İşçi Hükümeti” - H. Fırat

Komünist Enternasyonal Üçüncü Kongresi’nin genel bir geri çekilme taktiği çerçevesinde gündeme getirdiği politikaların ortaya çıkardığı sorunlar ve karışıklıklar, bu ko...

 • 14.04.2019
 • 05:55

TKİP VI. Kongresi Belgeleri... Sınıf hareketinin son yirmi yılı üzerine

1990'lı yılların sonu, dünya ölçeğinde kapitalizmin yapısal krizinin devam ettiği bir sürece tekabül ediyor. Bunu kapitalizmin esneme imkanlarının olmadığı bir dönem o...

 • 08.04.2019
 • 13:16

TKİP Yurtdışı Örgütü 1 Mayıs’a çağırıyor...

    Kapitalist sömürüye, emperyalist saldırganlığa ve faşizme karşı 1 Mayıs’a!     Devrim ve sosyalizm için mücadeleye!     İşçiler, em...

 • 07.04.2019
 • 18:31

Komünist Enternasyonal’in 100. yılı... Çekilen dalga ve geri çekilmenin sorunları - H. Fırat

Komünist Enternasyonal, dünya devrimine ilişkin güçlü umutlar çerçevesinde, kendini genel bir saldırıyı yöneltmek üzere hazırlamıştı ki (1919-1920, 1. ve 2. kongreler), d...

 • 07.04.2019
 • 05:50

Macar Devrimi’nin 100. yılı... Macar işçilerine selam - V. İ. Lenin

YOLDAŞLAR, Macar sovyet liderlerinden aldığımız haberler içimizi heyecan ve sevinçle dolduruyor. Macaristan’da Sovyet hükümeti ancak iki aydan biraz fazla bir zamandan be...

 • 06.04.2019
 • 19:06

Komünist Enternasyonal’in 100. yılı... İlk yıllar, ilk sorunlar - H. Fırat

İşçi hareketindeki ağır fakat yaygın büyümenin ortaya çıkardığı İkinci Enternasyonal, görece barışçıl biçimde yaşanan bir dönemin reformist bir yan ürünüydü. Üçüncü En...

 • 31.03.2019
 • 13:34

Macaristan Devrimi’nin 100. yılı... Macar Sovyet Cumhuriyeti neden yenildi?

(Macaristan Devrimi’nin 100. yılı vesilesiyle yayınladığımız bu metin, Lenin’in Seçme Eserleri’nin 8. Cildine yayıncıların dipnot olarak eklediği geniş bir açıklamadır – ...

 • 28.03.2019
 • 08:29